Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi jud. Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dudestii Vechi, prin referatul nr. 1022 din 03.03.2017 precum şi Proiectul de Hotărâre înregistrat cu nr. 1024 din 03.03 .2017;

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală.

în temeiul art.36 alin.2 lit. d); al~.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 12 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art. l - Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale, a unei finanţări prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii „EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA , COMUNA DUDESm VECm, JUD. TIMIS";

Art.2 - Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 - Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 17,662,325.77 lei cu TVA, din care: - buget de stat 16.998235,01 lei cu TVA - buget local 664.090,76 lei cu TV A

Art.4 - Se desemnează domnul Bono Cucalan, primarul Comunei Dudestii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte comuna Dudestii Vechi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţ ei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 29 din 03.03.2017.pdf
584 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL