Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi jud.Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dudeştii Vechi prin referatul nr. 1022 din 03.03.2017 precum si Proiectul de Hotarere nr. 1027/03.03.2017;

Ţinându se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

În temeiul art.36 alin.2 lit.d); alin.4 lit.d); alin.6 lit.a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale, a unei finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii ,,RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA DUDEŞTII VECHI, JUD TIMIS";

Art.2 Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 24.983.133,31 lei cu TVA, din care: - buget de stat 23.860.875,49 lei cu TVA - buget local 1.122.257,82 lei cu TV A

Art.4 Se desemnează domnul Bono Cucalan, primarul Comunei Dudeştii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte comuna Dudeştii Vechi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timi, pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 30 din 03.03.2017.pdf
511 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL