Publicat la 05-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul LocalDudeştii Vechi jud. Timiş

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dudeştii Vechi prin referatul nr. 1022 din 03.03.2017 precum si Proiectul de Hotarare înregistrat cu nr.1023 I 03.03.2017

Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

în temeiul art.36 alin.2 lit.d); alin.4 lit.d); alin.6 lit.a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, repub icată, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 12 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, a unei finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ";

Art.2 - Se aprobă devizul general al invest ţie , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 - Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 18.417.765,2 lei cu TV A, din care: - buget de stat 17.849.124,3 lei cu TVA - buget local 568.640,9 lei cu TV A

Art.4 - Se desemnează domnul Bono CUCALAN, primarul comunei Dudeştii Vechi, ca persoană desemnată să reprezinte comuna Dudeştii Vechi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului;

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 31 din 03.03.2017.pdf
538 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL