Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 1493 din 21.03.2017 Văzând raportul Comisiei de validare a mandatelor prin care se propune validarea în funcţie precum şi avizul Comisiei Juridice, disciplină, administraţie publică locală cu nr. 1628 / 27.03.2017

Având în vedere Ordinul Prefectului cu nr 154 din 14.02.2017 Ţinând cont de adeverinţa cu nr.47 din 07.03.2017 emisă de către Uniunea Bulgară din Banat - România

În baza prevederilor art. 9 alin.2 lit h.) ind.1 din Legea 393/2004 privind statul aleşilor locali, a Legii nr.32/2003 privind tranparenţa decizională în administaţia publică. În conformitate cu art36 alin 1, alin 2 Iit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se validează mandatul de consilier al domnului Anton TRANCULOV, aflat pe lista Uniunii Bulgare, din Banat-Romania la alegerile din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin Ordinul Prefectului cu nr.154 din 14.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Nacov Gheorghe.

Art.2 Domnul Anton Tranculov va face parte din cadrul Comisiei de cultură,culte, sport, învătământ şi probleme ale minorităţilor şi din cadrul Comisiei juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ în

Art4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş Consiliului Judeţean Timiş Uniunii Bulgare din Banat- Romania Locuitorilor comt:.nei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 33 din 27.03.2017.pdf
512 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL