Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

În urma adresei nr.4453 din 13.03.2017 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Timişoara,

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ţinând cont de Dispoziţiile Hotărârii C.J. Timiş nr. 35 din 07.03.2017

Având în vedere referatul compartimentului financiar-contabil înregistrat cu nr. 1550 din 23.03.2017, avizul Comisie economice, buget-finanţe, agricu tură şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr.1598 din 27.03.2017 precum şi avizul Comisiei juridice, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 1628 din 27.03.2017;

Ţinând cont de faptul că proiectul de buget a fost supus consultării publice şi afişat pe site-ul primăriei Comunei Dudeştii Vechi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administaţia publică ;

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b si d coroborat cu alin 4 lit. a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 1 bţinere, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1.(1) Se aproba Bugetul Local pe anul 2017 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza: TOTAL VENITURI: 8.966,69 mii lei TOTAL CHELTUIELI : 9.316,69 mii lei, care se repartizează astfel: - Cheltuieli de personal: 2974,21 mii lei - Bunuri si servicii: 2.564 mii lei - Transferuri curente: 40 mii lei - Asistenţă socială: 440,28 mii lei - Burse: 38,2 mii lei - Cheltuieli de capital: 3.260 mii lei (2) Deficitul pe partea de dezvoltare de 350 mii lei rezultă din repartizarea fondului de rulment înregistrat la finalul anului 2016.

Art.2. Se aprobă bugetul de autofinanţate pe anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli după cum urmează: TOTAL VENITURI: 39,2 mii lei TOT AL CHEL TUIE LI: 80 mii lei, care se repartizează astfel: - Bunuri şi servicii: 80 mii lei (2) Deficitul de 40,8 mii lei pe partea de funcţionare rezultă din repartizarea fondului de rulment înregistrat la finalul anului 2016

Art. 3. Prezenta se comunica ; - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Compartimentului financiar-contabil - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timişoara - Locuitorilor comunei, prin afişar

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 34 din 27.03.2017.pdf
528 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL