Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cum. 1498 din 21.03.2017

Tinând cont de avizul favorabil emis de că de către Comisia juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 1628 din 27.03.2017;

Analizând proiectul de amenajament pastoral pentru suprafeţele de pajişti aflate pe teritoriul administrativ al UAT Dudeştii Vechi, întocmit de către dna conf. dr. Sărăţeanu Veronica, persoană acreditată în acest sens, înregistrat sub nr. 1411 din 17.03.2017;

Luând în considerare prevederile: O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea administrativă şi exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea Legii Fondului Funciar nr. 8/1991 precum şi Legea nr.86/2014 privind aprobarea acestei ordonanţe; - H.G nr. 1064 privind aprobarea Normelor metodologice de aplica a O.U.G. 34/2013; - Ordinul nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectarul de pajisti ;

În conformitate cu art.36 alin l, alin 2 lit.(d), alin 6 lit (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Amenajamentul pastoral al Comunei Dudeştii Vechi, conform Anexei, care face parte integrantă din această Hotărâre.

Art.2 Amenajamentul pastoral prevăzut în Anexă, reprezintă actul prin care se gestionează pajiştile permanente aflate în proprietate Comunei Dudeştii Vechi şi este valabil pentru o perioadă de 10 ani.

Art.3 Primarul comunei Dudeştii Vechi împreună cu persoanele din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.4 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului Timis - Camerei Agricole a Judeţului Timiş - Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Timiş - Persoanelor interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 35 din 27.03.2017.pdf
597 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL