Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi jud.Timiş

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) i (2) din Constituţia României, republicată;

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;

e) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

; Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Dudeştii Vechi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 1516 din 22.03.2017;

b) avizul Comisiei juridică, disc plină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 1628 din 27.03.2017

c) avizul Comisiei economice, buget - finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului si urbanism cu nr.1598 din 27.03.2017

În temeiul art.36 alin.2 lit.d); alin.4 lit.d); alin.6 lit.a) pct.14, art. 45 şi celor ale art. 115 alin.I din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se completează indicatorii tehnico-economici din Anexa la HCL 31125.05.2016 privind implementarea proiectului MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DUDESTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ" după cum urmează: Lungime drum comunal DC 6 modernizat Lungime Strada 14 modernizata Podeţe tubulare noi proiectate (DC 6) Podeţe tubulare noi proiectate (OS 14)

Art.2 Prezenta Hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 37 din 27.03.2017.pdf
503 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL