Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în referatul primarului înregistrat cu nr. 1517 I 22.03.2017, avizul Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protectia mediului si urbanism, înregistrat cu nr. 1598 din 27.03.2017 precum şi avizul Comisiei juridică, disciplină, administraţ ie publică şi apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr. 1628 din 27.03.2017;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. În conformitate cu H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş ;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 28/27.05.2002, precum si de prevederile H.C.L Dudeştii Vechi nr. 27 din 13.02.2016;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 53 I 2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. ( c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public atestat al Comunei Dudeştii Vechi. însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 28/2002 prin detalierea punctelor 15 - străzi Dudeştii Vechi din Anexa 32 la HG. 97712002 privind atestarea domeniului public a/judeţului Timiş, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, conform anexei la prezenta Hotărâre.

Art.2 [mobilele în cauză nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unui litigiu.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 38 din 27.03.2017.pdf
535 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL