Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul dl. primar cu nr. 1518 din 22 martie 2017;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de către Comisia juridică, di scplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 1628 din 27 martie 2017 ; Văzând cele două Rapoartele de evaluare realizate de SC Confident Management Consulting S.R.L. Prin dl. Furdui Ilie Ioan ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea pub ică, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, cum modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare prevederile Legii nr.273 I 2006 privind finanţele publice locale, cu modificări e i completări e ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin l, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "Teren intravilan construibil cu suprafaţa de 2.400 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEVAR.

1.(2) Terenul înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi, nr. top 403892, în suprafaţă de 0,24 mp, aflat în domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, conform raportului mai sus menţionat, are o valoare de 16. 790 lei.

Art.2(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "Teren extravilan agricol cu cota de 112 din suprafaţa de 8.600 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEV AR.

2.(2) Cota de 1/2 din terenul înscris în CF 405068 Dudeştii Vechi, nr. top 405068, tarla 2078, nr. parcela 4, în suprafaţă de 0,43 mp, aflat în proprietatea lui Rus Traian şi Rus Niculina, conform raportului mai sus menţionat are o valoare de 8.640 lei.

Art.3 Se aprobă schimbul de terenuri între Comuna Dudeştii Vechi, pe de o parte şi domnul Rus Traian şi doamna Rus Niculina, pe de altă parte, în urma căruia imobilul înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi, cu nr. cadastral 403892 Dudestii Vechi, aflat în proprietatea Comunei udeştii Vechi va trece în proprietatea soţilor Rus Traian şi Rus Niculina urmând ca în schimbul acestuia Comuna Dudeştii Vechi să primească de la soţii Rus Traian şi Rus Niculina terenul înscris în CF 405068 Dudeştii Vechi nr. top 405068, tarla 2078, nr. parcela 4, plus o diferenţă(sultă) de 8.318 lei

Art.4 Începând cu data emiterii prezentei hotărâri încetează prevederile Hotărârii Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 41 din 19 octombrie 2016.

Art.5 Se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii Vechi, domnul Bono CUCALAN, CNP 1671019353944, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic.Mare la data de 17.10.2013, având domiciliul în corn. Dudeşt i Vechi, nr. 242, jud. Timiş în vederea semnării tuturor actelor necesare în faţa notarului public.

Art.6 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Primarului comunei Dudeştii Vechi Rus Traian şi Rus Niculina Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 39 din 27.03.2017.pdf
539 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL