Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vederea referatul primarului înregistrat cu nr. 1560 din 23.03.2017 avizul favorabil emise de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr.1628 din 27 .03.2017 precum i avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului i urbanism înregistrat cu nr. 1598 din 27 .03.2017 ;

Luând în considerare prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr.18/1991 ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.l din Legea nr. 213/1998 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

ln conformitate cu art. 36 alin l, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. l Se constată apartenenţa la domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi şi se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilului înscris în CF 403107 Dudestii Vechi, nr. top : 403107 - poziţia B3.

Art.2 Se constată apartenenţa la domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi şi se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilului înscris în CF 400868 Dudestii Vechi, nr. top: 756-757/b.

Art.3 Se constată apartenenţa la domeniul privat al Comunei Dudeştii Vechi şi se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi asupra următoarelor imobile: 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 41 din 27.03.2017.pdf
561 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL