Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tirnis,

Având în vedere soli tările domnilor Petcov Gheorghe şi Bratan Ioan privind acordarea ajutoarelor de înmormântare

Ţinând cont de certificatul de deces seria DC nr.772 109 eliberat în data de 15.03.2017 respectiv certificatul de deces seri DC nr. 772110 eliberat la data de 27 martie 2017;

Prevederile art. 28 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi spoziţiile art. 38 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări e şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.( d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin ( 1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.I Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 1.564 de lei, numitului Petcov Gheorghe, avand CNP 1580825353949, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 1281, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctei Petcov Ecaterina, sora acestuia.

Art.2 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 700 de lei, numitului Bratan Ioan, avand CNP 1890424350038, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 1157, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctului Bratan Rafael, tatăl acestuia.

Art.3 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis , , ' Consiliului Judeţean Timiş Departamentului financiar-contabil Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 42 din 27.03.2017.pdf
557 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL