Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere: - expunerea de motive cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din patrimoniul privat al comunei Dudeştii Vechi - prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991 -

Prevederile Ordinului nr.226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbwiataţire i exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung -

prevederile Ordinului nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor oraşelor, respectiv municiilor -

prevederile Ordinului 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar pe pajişte - Hotărârea nr.10634/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederile OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea i completarea Legii nr.18/1991 - Hotărârea nr. 35/27.03.2017 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral al Comunei Dudeştii Vechi

În temeiul art. 36 alin (1 ), alin (2) lit.c i alin 5 lit.a, art.45, alin(3) şi art.123 din Legea nr. 215 I 2001 privind administraţia publică locală , republica.tă, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licit.a.ţie publică. deschi ă a pajiştilor prevăzute în anexa nr. J. la prezent.a hotărâre, aflate în propriet.atea privată a comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajiştilor propriet.ate privată. a comunei Dude tii Vechi, conform anexei nr. 2 la prezent.a hotărâre, care face parte integrant.8. din aceasta

Art.3 Se aprobă Regulamentul procedurii de li itaţie publică, conform anexei nr. 3 la prezenta. hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 43 din 27.03.2017.pdf
518 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL