Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere: r - expunerea de motive cu. privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului arabil aflat în patrimoniul privat 3J comunei Dudeştii Vechi ;

- prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare - prevederile H.C.L. nr. 40 din 27 martie 20 17 privind aprobarea arendării suprafeţei de 20,29 ha -teren agricol extravilan aflat in proprietatea privata a Comunei Dudeştii Vechi;

În temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.c şi alin 5 lit.a, art.45, alin(3) şi art.123 din Legea nr. 215 I 2001 privind administraţia publică locală , republicată cu 11 voturi pentru, 11 <;onsilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă. arendarea prin licitaţie publică. deschisă. a terenului agricol în uprafaţa. de 20,29 ha prevăzut în anex'1. nr. I fa. prezenta otărâre, aflat în proprietatea privată. a comunei Dudeştii Vechi.

 

 

Descarcarcati docunentul in format pdf din adresa de mai jos

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 44 din 27.03.2017.pdf
460 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL