Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr.1880 din 06.04.2017 Având în vedere prevederile: - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 / 1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ; - Ordinului nr. 700/ 2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă întocmirea documetaţiei de actualizare a informaţiilor tehnice asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 403826 Dudeştii Vechi, nr. top 370.

Art.2 Se aprobă rectificarea uprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 403826 Dudeştii Vechi, nr. top: 370, din 3.597 mp în 2.065 mp.

Art.3 Se aprobă schimbare destinaţiei imobilului înscris în CF 403826 - Cl - U3 Dudeştii Vechi, nr. top 370/ 11 din Sală de sport în Cămin Cultural Carol Telbizov.

Art.4 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectuiui - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afi şare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 45 din 27.03.2017.pdf
615 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL