Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr.1880 din 06.04.2017 Având în vedere prevederile: - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ; - Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit (a) pct1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă întocmirea documetaţiei de actualizare a informaţiilor tehnice asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi, nr. top 2303.

Art.2 Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi, nr. top: 2303, din 2.877 mp în 2.355 mp.

Art.3 Se aprobă înregistrarea corpurilor de clădire existente pe terenul înscris în CF 400550 Dudeştii Vechi, conform planului atasat, având următoarele destinaţii : - Cl - clădire birouri - C2 - arhivă - C3 - anexe - C4 - remiza PSI Art.4 Se aprobă actualizarea denumirii înscrise în extrasul de carte funciară mai sus menţionat din Comuna Besenova Veche în Comuna Dudeştii Vechi i a faptului că acest imobil face parte din domeniul public.

Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate mobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 46 din 27.03.2017.pdf
592 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL