Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vederea referatul primarului înregistrat cu nr. 2187 din 24.04.2017, avizul favorabil emise de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr.2277 din 26.04.2017 ; Luând în considerare prevederile art. 18 alin.(3) şi ale art. 36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată ;

Având în vedere prevederile art.6 alin. l din Legea nr. 213/ 1998 Tinând cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

ln conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. ( c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se constată apartenenţa la domeniul privat al Comunei Dudeştii Vechi şi se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilului, teren şi construcţie, înscris în CF 401070 Dudestii Vechi, nr. top 25, în suprafaţă totală de 5.647 mp.

Art.2 Se constată apartenenţa la domeniul privat al Comunei Dudeştii Vechi şi se aprobă înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Dudeştii Vechi asupra imobilului, teren şi construcţie, înscris în CF 405859 Dudestii Vechi, nr. top 12788-12800/10/b, în suprafaţă totală de 2.850 mp.

Art.3 (1) Terenurile descrise mai sus nu fac obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013. (2) Terenurile nu sunt înscrise în ordinul prefectului. (3) Terenurile nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.4 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timis - BCPI Sannicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 48 din 26.04.2017.pdf
630 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL