Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 2274/26.04.2017 precum şi de avizul favorabil emis de către Comisia Juridică, Disciplină, Administraţie Publică şi Apărarea Drepturilor Omului, înregistrat cu nr. 2277 din 26.04.2017

Luând în considerare necesitatea valorificării tuturor bunurilor care se află în proprietatea Comtlnei Dudeştii Vechi

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă realizarea unor rapoarte de evaluare pentru următoarele imobile: - Imobil din Dudeştii Vechi, nr. 355 construcţie (farmacie) si teren aferent rezultat în urma dezmembrării, înscris în CF 403107 Dudeştii Vechi - Teren curţi - construcţii intravilan în suprafaţă de 3.475 mp, înscris în CF 403887 Dudeştii Vechi. - Teren curţi - construcţii intravilan în suprafaţă de 27.876 mp, înscris în CF 403888 Dudeştii Vechi. - Teren curţi construcţii intravilan în suprafaţă de 4.104 mp, înscris în CF 403886 Dudeştii Vechi. - Teren arabil intravilan în suprafaţă de 6.794 mp, înscris în CF 403885 Dudeştii Vechi.

Art.2 Rezultatele raportului de evaluare vor fi însuşite de către Consiliul Local Dudeştii Vechi printr-o nouă Hotărâr .

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Evaluatorului autorizat de ANEV AR - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 49 din 26.04.2017.pdf
581 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL