Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307 /2006 si a Ordinului nr. 132/2007 a Ministrului min straţ ei şi Internelor; Prevederile art. 6 alin. (1) şi art.7 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al ministrului adm straţiei şi internelor;

Având în vedere referatul inspectorului de protecţie civila nr. 2088/20.04.2016 prin care propune spre anal ză şi aprobare Planul de naliză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei şi referatul primarului înregistrat cu nr. 2129 /24.04.2017,

În conformitate cu art.36 alin 1 respectiv alin 6 lit. (a) pct. 8 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 . Se aprobă Planul de analiză si Acoperire a Riscurilor Teritoriale .di n Comuna Du deştii Vechi, conform anexei la prezenta hotărâre. .

Art.2 Începând cu data emiterii prezentei otărâri se aprobă orice prevedere co .

Art.3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele care au atribuţ i în domeniul tuaţiilor de rgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi.

Art.4. Prezenta se comunica: - Institutiei Prefectului - Judetul Timis - Consiliului Judetean Timis - Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 50 din 26.04.2017.pdf
583 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL