Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr.2275/26.04.2017

În conformitate cu prevederile 0.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare ; Având în vedere prevederile OUG nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă protejarea următorilor arbori cu o valoarea botanică şi peisagistică deosebită, aflaţi pe teritoriul administrativ al Comunei Dudeştii Vechi: - arbore secular( stejar) aflat în curtea şcolii din Cheglevici - arborii din parcul central al localităţii Dudeştii Vechi

Art.2 Arborii prevăzuţi la art.1 fac parte din patrimoniul comunei, fiind strict interzisă tăierea sau degradarea lor, în orice mod.

Art.3 Lucrările de construcţie şi reparaţie care se realizează în zona arborilor protejaţi vor fi astfel realizate, încât arborii prevăzuţi la art.1 să nu fie afectaţi.

Art.4 Autorităţile publice locale vor proceda la identificarea şi inventarierea tuturor posibililor arbori care au o valoare botanică deosebită, astfel încât să fie adoptate măsurile de protejare care se impun, ţinând cont de însemnătatea acestora

Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 51 din 26.04.2017.pdf
680 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL