Publicat la 27-04-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere:

cererea nr. 2162/24.04.2017 a domnului Martinec Romeo şi cererea nr. 2223/25.04.2017 a doamnei Lărgean Vioara, privind acordarea ajutoarelor de înmormântare,

referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr. 2276/26.04.2017;

Ţinând cont de certificatu] de deces seria DC nr. 772114 eliberat 'în data de 21.04.2017, respectiv certificatul de deces seria DC nr. 772113 eliberat la data de 20. 03. 2017;

Prevederile art. 28 din Legea nr.4l6/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum i dispoziţiile art. 38 din HG nr. 5012011 pentru aprobarea Noimelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei pubJ ice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Suma acordată cu titlu de ajutor de înmormântare, pentru persoanele care nu realizează venituri şi nu dispun de sumele de bani necesare înmormântării, se stabi eşte în cuantum fix de 1.000 lei .

Art.2 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 1000 de lei, numitului Martinec Romeo, avand CNP 1720123353951, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 705, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctului Martinec Vasile, tatăl acestuia.

Art.3 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 1 OOO de lei, numitei Lărgean Vioara, avand CNP 261 1120060018, domiciliată în Cheglevici nr. 33, jud. Tim ş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctei Lărgean Ludovica, mama acesteia.

Art.4 Primarul comunei Dude tii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Departamentului fi nanciar-contabi I Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 52 din 26.04.2017.pdf
657 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL