Publicat la 31-05-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

Avand in vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 2899 din 29.05.2017 precum şi avizul favorabjJ emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism;

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În confonnitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli

 

Descarcati pdf-ul de mai jos.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 53 din 30.05.2017.pdf
648 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL