Publicat la 31-05-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 2871 din 29.05.2017 precum şi avizele favorabile emise de Comisia economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriulu şi urbanism precum şi Comisia juridică, discliplină, administraţie pub ică şi apărarea drepturilor omului ;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Văzând şi analizând rapoartele de evaluare realizate de către S.C. Expertus S.R.L. Luând în considerare prevederile art. 123 din Legea adm nistraţiei publice locale 215 I 2001, republicată

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se însuşesc Rapoartele de evaluare, realizate de către S.C. Expertus S.R.L. pentru următoarele imobile: - Imobil din Dudeştii Vechi, nr. 355 construcţie (farmacie) si teren aferent rezultat în urma dezmembrării, înscris în CF 403107 Dudeştii Vechi - evaluat la suma de 159 .800 lei (valoare clădire) şi 27 lei/mp (valoare teren) - Teren curţi - construcţii intravilan în suprafaţă de 3.475 mp, înscris în CF 403887 Dudeştii Vechi - evaluat la suma de 31.606 lei. - Teren curţi - construcţii intravilan în suprafaţă de 27.876 mp, înscris în CF 403888 Dudeştii Vechi - evaluat la suma de 202.830 lei. - Teren curţi - construcţii intravilan în suprafaţă de 4.104 mp, înscris în CF 403886 Dudeştii Vechi - evaluat la suma de 37.327 lei. - Teren arabil intravilan în suprafaţă de 6. 794 mp, înscris în CF 403885 Dudeştii Vechi - evaluat la suma de 46.345 lei.

Art.2 Rapoartele de evaluare constituie Anexe la prezenta Hotărâre. Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei, prin afişare

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 54 din 30.05.2017.pdf
624 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL