Publicat la 31-05-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Analizând oferta de donaţie înaintată de către doamna Mircovici Maria, înregistrată cu nr. 2640 din 12.05.2017;

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 2885 din 29.05.2017; A vând în vedere avizele favorabile emise de către comisiile de specialitate ale consiliului local,

Ţinând cont de prevederile art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

în conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 1 abţinere, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie ;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se acceptă oferta de donaţie având ca obiect imobilul reprezentând construcţie situat în Dudeştii Vechi, nr. 487, jud. Timiş, identificat prin număr cadastral CAD: C2 top: 2217-2218 înscris în C.F. nr.402604 Dudeştii Vechi.

Art.2 Imobilul care face obiectul ofertei de donaţie menţionat la art. l va face parte din domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, după finalizarea actelor în formă autentică.

Art.3 Cheltuielile necesare încheierii actului în formă autentică vor fi suportate de către donatar, respectiv Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Se mandatează domnul primar Bono CUCALAN, CNP 1671019353944, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic.Mare la data de 17.10.2013, având domiciliul în corn. Dudeştii Vechi, nr. 242, jud. Timiş în vederea semnării tuturor actelor necesare în faţa notarului public

Art.5 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - . Consiliului Judeţean Timiş - Biroului Notarial Public - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 55 din 30.05.2017.pdf
622 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL