Publicat la 31-05-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere expunerea de motive realizată de către viceprimarul comunei Dudeştii Vechi ;

Ţinând cont de avizele favorabile emise de catre Comisia economică, buget finante, agricultura, amenjarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism precum i Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.4 litera "c", alin. 6 litera "a", pct. 3. şi pct.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; În conformitate cu prevederile art.6 din O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 În vederea evitării poluării mediului cu substanţe vegetale, care reprezintă o cauză princ pală pentru alergiile respiratorii, toţi proprietarii/posesorii de terenuri de pe raza comunei Dudeştii Vechi au obligaţia să îşi întreţină terenurile aflate în proprietate/posesie precum şi spaţiul limitrof acestora până la limita carosabilului astfel încât vegetaţia de orie tip să nu depăsească 30 de cm.

Art.2 Autorităţile administraţiei publice locale vor efectua aceste ucrări, la solicitarea proprietarului pentru următoarele tarife: - 0,20 lei/mp vegetaţie de pană la 30 de cm - 1 leu I mp - vegetaţie peste 30 de cm şi arbuşti

Art.3 În situaţia în care proprietarii/posesorii de imobile nu îşi îndeplinesc această obligaţie le vor fi aplicate sancţiun le prevăzute la art. 1 O din H. C.L. Dudeştii Vechi nr.41/2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Intersecţiile din interiorul localităţii vor fi curăţate de vegetaţ e astfel încâ.t să asigure o vizibilitate corespunzătoare pentru guranţa traficului, prin tăierea vegetaţiei şi ăierea crengilor care împ edică vizibilitatea.

Art.5 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean imiş Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 56 din 30.05.2017.pdf
613 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL