Publicat la 28-06-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tirnis ,

Având în vederea cererea doamnei Ghiuruţan - Tomescu Maria, înregistrată. cu nr. 380 din 31.01.2017

; Având în vedere referatul primarului cu nr.3301 din 22.06.2017 precum şi avizele favorabile emise de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală i apăwrea drepturilor omului precum şi de Comisia economicii, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliară

In conformitate cu art. 36 alin. l, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobii înscrierea dreptului de proprietate privat:B. al Comunei Dudeştii Vechi asupra construcţiei înscrise în Cartea funciară nr. 406144 Dudeştii Vechi, nr cadastraJ/topo: 1436- 1438, în uprafaţă de 2.669 mp.

Art.2 Imobilul descris la art. I nu a fost revendicat şi se află în proprietatea privată a comunei Dudestii Vechi.

 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 58 din 27.06.2017.pdf
626 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL