Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări i comp etări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările i completările ultelioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările i co mpl etări e ulterioare,coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/201 7 pentru adoptarea unor măsuri fiscalbugetare, precum i cele ale Hotărârii m. 9/2007 privind constituirea , compon nţa i funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturi lor locale, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art.43 alin.( 4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările i comp etăril e ulterioare,

luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rat ficată prin Legea nr. 199/1997

ţinând seama de prevederile art. l l 66 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată cu modificările şi completări e ulterioare, referitoare la contracte i convenţii , luând act de : a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr.3598 din 12 iulie 20 l 7 b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.3594 din 11 iulie 2017 precum i de rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Local, înregistrate cu 3640 din 12 iulie 2017 respectiv 3639 din 12 iulie 2017 ;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) i alin (4) lit.b), art.45 alin.(2), art. 63 alin. (l) lit.c) i alin.(4) lit.c) precum i ale art. l 15 alin.] lit.b) alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi comple ări e ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie;

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă contractarea de la Ministerul nanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.532.500 lei cu o maturitate de 20 ani.

 

Descarcati pdf-ul de mai jos.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 60 din 12.07.2017.pdf
780 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL