Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Tinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 3571 din 10.07.2017

Având în vedere prevederil e: - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificări e şi completări e ulterioare ; - Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă întocmirea documentaţ ei de actualizare a informaţiilor tehnice asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi, nr. top 2303.

Art.2 Se aprobă rectificarea afe i imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi având nr. top: 2303 din 2.877 mp în 2.420 mp.

Art.3 Se aprobă înregistrarea corpurilor de clădire existente pe terenul înscris în CF 400550 Dudeştii Vechi, conform planului atasat, având următoarele destinaţii : - C1 - clăd re birouri Sp + P - C2 - clădire birouri P+ 1Ep - C3 - anexe - remiză P.S.I. - C4 - anexă

Art.4 Se aprobă actualizarea denumirii înscris e în extrasul de carte funciară mai sus menţionat din Comuna Besenova Veche în Comuna Dudeştii Vechi i a faptului că acest imobil face parte din domeniul public.

Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - udeţul Timiş - Consiliului judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCl 61 din 12.07.2017.pdf
612 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL