Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

Analizând solicitarea venită din partea Parohiei Romano-Catolice Dudeştii Vechi, înregistrată cu nr. 3627 din 12.07.2017

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabi l, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 3630 din 12.07.2017 precum i avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 3640 din 12.07.20 17;

În conformitate cu Legea nr. 6 I 2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 a1in.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) . din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 11 voturi pentru, 1 abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul III, la partea de cheltuieli după cum urmează : PE PARTEA DE CHELTUIELI : - de la cap 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica „ se retrage suma de 150 mii lei astfel : - de la titlu 70 Investitii „ Constructie cladire piata" se retrage suma de 150 mii lei; - la cap 67.02 „ Servicii religioase „ se adauga suma de 150 mii lei, astfel :- la titlu 51 Transferuri se adauga suma de 150 mii lei, suma solicitata de catre Parohia RomanoCatolica din Dudestii Vechi pentru reabilitarea si conservarea Bisericii Romano- Catolice si domeniilor apartinatoare acesteia. ·

Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul imiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 62 din 12.07.2017.pdf
752 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL