Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont referatul de specialitate întocmit de către Compartimentul taxe şi impozite locale, înregistrat cu nr. 3638 din 12.07.2017; Referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi, înregistrat cu nr. 3597 din 11.07.2017;

Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

Ţinând cont de prevederile art. 185 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare prevederile Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioar;

Ţinând cont de prevederile art. 2 lit "a", art. 3 lit "a" si "e", art. 4 lit "b" si art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă procedura de acordare a esalonărilor la plata impozitelor , taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al comunei Dudeştii Vechi, a esalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de către contribuabilii persoane fizice şi juridice precum şi procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice, conform anexei la prezenta Hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunică: - lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Compartimentului taxe şi impozite locale - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 63 din 12.07.2017.pdf
629 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL