Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul imiş,

Având în vedere referatul realizat de primarul comunei Dudeştii Vechi i înregistrat cu nr. 3756 din 20.07.2017 ;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dude tii Vechi, înregistrat cu 3778 din 20.07.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică i rarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 3779 din 20.07.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările i comp etările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 54 din 30.05.2017 privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul respectiv şi H.C.L. nr. 34 din 27.03.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; ăzând prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achiziţii e publice;

Ţinând cont de prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică ocală, repub lic ată, cu modificările i ompl rile ulterioare ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Adm nistraţiei publice locale cu 10 voturi pentru, 1 vot împotriva, 2 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se probă achiziţionarea de către Comuna Dudeştii Vechi a imobilului înscris în CF 403107 Dudeştii Vechi, poziţia Al.3, nr. cadastral 403107 - C3, situat în Dudeştii Vechi, nr 355, jud Timiş şi a unei cote-părţi indivize în uprafaţă de 853 mp din totalul de 1.414 mp înscris în CF 403107, având nr. cadastral 403107, imobile aflate în proprietatea doamnei Ursu Maria i a domnului Vasilcin Ioan, dobândite prin hotărârea judecătorească nr. 1601/Pl din 18.06.2010 mi să de Trib. Timiş

Art.2 După achiziţionare, imobilul descris la art.1 va intra în domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi la valoarea prez tă în contractul de zare-cumpărare iar inventarul bunurilor care aparţine domeniului public al comunei Dudeştii Vechi se va completa în mod corespunzător.

Art.3 (1) Se aprobă preţul acestei tranzacţii la suma de 40.000 euro ăti bil în două transe astfel: 1/2 din preţ se va plăti în momentul erfec ării contractului iar restul de 1/ 2 se va plăti în termen de 9 luni de la adoptarea prezentei Hotărâri.

(2) Plăţile vor fi efectuate în lei, la cursul BNR din ziua în care se efectuează acestea, din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

(3) Taxele notariale privind încheierea contractului în formă autentică şi cele privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară vor fi suportate din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Se împuterniceşte domnul primar Bono CUCALAN, având CNP 1671019353944, domiciliat în Dudeştii Vechi, nr. 242, jud. Timiş, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic. Mare la data de 17.10.2013 să semneze în faţa notarului public, toate actele necesare în formă autentică.

Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului financiar - contabil - Doamnei Ursu Maria şi domnului Vasilcin Ioan - Biroului notarului public - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 64 din 12.07.2017.pdf
686 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL