Publicat la 13-07-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către compartimentul taxe şi impozite locale şi înregistrat cu nr. 3584 din 11.07.2017 ;

Ţinând cont de refaratul primarului înregistrat cu nr. 3757 din 20.07.2017;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi, înregistrat cu 3778 din 20.07.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 3779 din 20.07.2017;

Luând în considerare dispoziţii Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art. 46 alin. (8) şi art.4 7 alin.(9) din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale i administraţiei publice cu nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art46 alin. (8) şi art.47 alin.(9) din Legea nr.207 /2015 privind codul de procedură.fiscală;

în conformitate cu art36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 8 voturi pentru, 5 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Departamentul taxe şi impozite locale din cadrul primăriei comunei Dudeştii Vechi, în calitatea sa de organ fiscal local poate emite prin intermediul centrului de imprimare masivă actele administrative fiscale prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condiţiile art.46 şi 4 7 din Legea nr.207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare astfel încât acestea să fie valabile şi în cazul în care nu poartă semnătura conducătorului organului fiscal sau a persoanelor împuternicite i stampila organului fiscal.

Art.2 Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de către organul fiscal local, în condiţiile art.1, este cea prevăzută în anexa nr.2 la Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 3097 / 2016 pentru aplicarea prevederilor art46 alin(8) şi art4 7 alin. (9) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală

.Art.3 În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să iniţieze acţiunile pentru comunicarea actului.

Art.4 Compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului taxe si impozite locale din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 65 din 12.07.2017.pdf
650 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL