Publicat la 08-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, întrunit în sedinţă extraordinară; A vând în vedere:

~ Adresa înregistrată la Primăria Comunei Dudeştii Vechi sub nr. 3862/26.07.2017, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş aprobarea încheierii Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale judeţului Timiş - Lotul 3 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia„ );:

>- Documentul 'de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară Deşeuri Timiş, );:

>- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş,

~ Raportul procedurii de atribuire a Contractului ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale jud ţului Timiş - Lotul 3 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia„ din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş" încheiat sub nr. 1344/24.07.2017 de către ADID Timiş,

~ Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeştii Vechi nr. 112016 prin care s-a aprobat înfiinţarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deşeuri Timiş, precum şi documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al eşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş,

Ţinând cont de prevederile legale în materie, respectiv:

~ Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,

~ Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

~Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,

~ Prevederile Ordinului ANRSC nr. 11 O din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,

~ Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor,

~ Prevederile OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit c privind fondul pentru mediu,

~ Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2413/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu,

~ Prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor,

~ Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

~ Prevederile HG nr. 7112007 pentru aprol:mea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, În temeiul prevederilor art. 39 alin. 2, ale art. 92, art. 115 alin. l lit. b şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie, adoptă prezenta

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă încheierea Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale judeţului Timiş - Lotul 3 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia„ al cărui model a fost aprobat prin Hotărârea AGA ADID Timiş nr. 2/11.05.2016, cu modificările aduse prin Decizia CNSC nr. 1750/C8/l961/13.10.2016 (postată în SEAP în 20.10.2016) Anexei 9 şi Art. 26 alin. l din Modelul de contract, cu operatoml ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L„ care a fost desemnat câştigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 1344/24.07.2017.

Art. 2 Începând cu Data de Începere a Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale judeţului Timiş - Lotul 3 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia„, astfel cum a fost definită în modelul de contract din documentaţia de atribuire aprobată prin Hotărârea AGA ADID Timiş nr. 2/11.05.2016, se aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (rară TVA):

PENTRU MAI MULTE DETALII, DESCARCATI DE MAI JOS, FISIERUL IN FORMAT PDF:

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 66 din 31.07.2017.pdf
351 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL