Publicat la 08-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Analizând oferta de donaţie înaintată de către dl. Preot paroh Petru Velciov, înregistrată cu nr. 3940/31.07.2017;

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 3941131.07.2017;

Ţinând cont de preveclerHe art. 121 ~un. (1) dir Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin (1 ), alin (2) lit.c şi alin 5 lit.a, art.45, alin( 1) din Legea nr. 215 I 2001 privind administraţia publică local, republicată cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se acceptă oferta de donafi av. <;ea tObiect 500 mp (LOT2) din imobilul reprezentând cimitir În suprafata totală de 12948mp situat.în Dudeştii Vechi, jud. Timis, aflat În proprietatea Parohiei Romano-Catolic~Dudestii Vechi

Art.2 Imobilul care face obiectul donaţiei menţionat la art. 1 va face parte din domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, după finalizare actelor în formă autentică.

Art.3 Cheltuielile necesare încheierii actului în formă autentică vor fi suportate de către donatar, respectiv Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.4 Se mandatează domnul primar Bono CUCALAN, CNP 1671019353944, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic.Mare la data de 17.10.2013, având domiciliul în corn. Dudeştii Vechi, nr.242,jud.Timiş în vederea semnarii tuturor actelor necesare în faţa notarului public.

Art.5 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judetean Timis ' ' - Biroului Notarial Public - Locuitorilor comunei prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 67 din 31.07.2017.pdf
327 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL