Publicat la 08-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Având în vedere solicitarea domnului Stefan Ludovic-Ioan privind acordarea ajutoarului de înmormântare

Tinând . cont de certificatul de deces seria D.11 nr.058128 eliberat la data de 24.07.2017;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul loca1, în cuantum de 1000 de lei conform HCL nr. 52/2017, numitului Stefan LudovicIoan, avand CNP 1950316352293, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 1282, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctului Ştefan Ioan, tatăl acestuia.

Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. ·

Art.3 Prezenta se comunică: st uţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Departamentului financiar-contabil Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 68 din 31.07.2017.pdf
332 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL