Publicat la 09-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Avand in vedere:

- Referatul nr. 4003 din 02.07.2017 întocmit de compartimentul de specialitate clin cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei DUDESTI! VECHI, propune prelungirea scrisorii de garantie de la rondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu prevederile art. 3 din OUG 79/2009;

Avand in vedere Contractul de finantare nr.C322010953700037/ l 9. l l.20 15 recodificat C0720000T2 I0953700037/19.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agri culturii. Paduri lor si Dezvoltarii Rurale

- AFIR - Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli carea Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fonduri lor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

- Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agri cola, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15. 12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu mocii fi cari le si completari le ulterioare

- Expunerea de motive a Primarului, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dudcstii Vechi, judctul Timis; - ln temeiul prevederilor art. 36, alin. I si 2 lit (b). alin. 4 lit. (c). alin.6 pct. 13.art.39 alin . I si ale art. 45. alin. I si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 2 15/200 I privind /\dministratia publica locala. republicata. cu moclilicarile si complctarilc ulterioare, cu 1 O voturi pentru, 1 O consilieri preze nţi , 13 consilieri in functi c,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanţ e nr. 476/11. 12.201 5 până la data de l 9.11.20 l 8 de la rondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN în conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, în favoarea AFIR, pentru valoarea de 10.450.000,00 lei de tinată acoperirii în proporţie de l I 0% a sumei de 9.500.000,00 lei olicitată ca avans conform Contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu Agenţia pentru Finanţar a Inve tiţii or Rurale, nr. C322010953700037/19. 11.20 15 recodificat C0720000T210953700037/19.11.2015 destinat realizării investiţiei: „Proiect integrat privind înfiinţarea reţelei de canalizare i a taţiei de epurare în satele - Pordeanu, Cheglevici şi Beba Veche, înfiinţarea i respectiv, modernizarea reţelei de alimentare cu apa potabilă în satele - Pordeanu i Cheglevici, modernizarea si dotarea caminelor culturale din satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, înfiinţarea şi dotarea centrului de asistenţă ciupi} programul co ar, de :ip after schoo!, în Dudeştii Vechi, înfiinţarea şi modernizarea infrastructurii rutiere din comunele I3eba Veche i Dudeştii Vechi, judeţul Tim ş" .

Art. 2. Se aprobă plata unui. comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garanţie acordata de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN. A

rt. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş ; ' ''· • 1 Primarului comunei în vederea ducerii la îndeplinire FNGCIMM SA IFN AFIR Locuitorilor comunei, prin afi are

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 69 din 31.07.2017.pdf
435 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL