Publicat la 09-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis A vând în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 4308 din 22.08.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 3347 din 22.08.2017 ;

În conformitate cu Legea nr. 6 I 2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează :

PE PARTEA DE VENITURI: - la contul 07.02.01.02 „ Impozit pe cladiri PJ „ se transfera suma de 23 mii lei din trim IV in trim III - la contul 07.02.02.02 „ Impozit pe terenuri PJ„ se transfera suma de 92 mii lei din trim IV in trim III - la contul 07.02.02.03 „ Impozit pe extravilan „ se transfera suma de 6.3 mii lei din trim IV in trim III PE PARTEA DE CHELTUIELI: - la cap 51.02 „ Administratie publica„ astfel : - de la titlu 20 „ Cheltuieli cu bunuri si servicii„ se retrage suma de 49 mii lei de pe trim IV şi se aloca in trim III - de la 51. 20.14 „ Protectia muncii „ se retrage suma de 16 mii lei si se aloca la 51.02. 20.30.30 „ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii„ - la cap 74.02 „ Salubritate si protectia mediului„ - de la titlu 20 , se retrage suma de 72,30 mii lei de pe trim IV si se aloca in trim III - la cap 70.02.„ Dezvoltare publica si locuinte„ astfel : - de la titlu 71 „ Constructii „ se retrage suma de 435 mii lei reprezentand constructia cladire piata şi construcţie clădire poliţie si se vor repartiza astfel : - la titlu 71 „ Constructii grup sanitar public„ se va suplimenta cu 20 mii lei - la titlu 71 „ Studii fezabilitate ptr eficientizarea energetica a cladirilor„ suma de 165 mii lei - la cap 65.02, titlu 71 „ Renovare corp cladire scoala veche „ se va repartiza suma de 150 mii lei.

Art.2 Deoarece s-a renuntat momentan la constructia unei piete noi , este nevoie de reparatii curente a locului unde momentan isi desfasoara piata activitatea , cat si a spatiului care o inconjoara , pentru aceasta fiind nevoie de transferul unei sume de 100 mii lei la cheltuieli materiale , la capitolul bugetar 70.02.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 70 din 23.08.2017.pdf
322 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL