Publicat la 09-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

A vând în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Dudeştii Vechi, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi Având în vedere referatul primarului cu nr. 4307/22.08.2017, anexele aferente precum şi avizul favorabil cu nr. 4346/23.08.2017 al Comisie Juridice, Disciplină şi Administraţie Publică Locală şi apărarea drepturilor omului;

A vând în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 4 abţineri, 13 consilieri prezenţi 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2017, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2017, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timis - Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici - Departamentelor interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 71 din 23.08.2017.pdf
329 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL