Publicat la 25-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

A vând în vedere referatul de specialitate întocmit de către compartimentul taxe şi impozite locale, înregistrat cu nr. 4302 din 22.08.2017;

Având în vedere referatul primarului cu nr. 4303/22.08.2017, precum şi avizul favorabil cu nr. 4346/23.08.2017 al Comisie Juridice, Disciplină, Administraţie Publică Locală şi apărarea drepturilor omului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; Ţinând cont de prevederile H.C.L. 34/27.03.2017 privind bugetului local al comunei Dudeştii Vechi pentru anul 2017;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abţineri, 13 consilieri prezenţi 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii privind inventarierea imobilelor situate la nivelul comunei Dudeştii Vechi, satele Cheglevici şi Colonia Bulgară în scopul actualizării bazei de date a materiei impozabile.

Art.2 Valoarea limită privind atribuirea acestei contract se stabileşte la suma de 50.000 lei.

Art.3 (1) Prestatorul va crea o bază de date electronică compusă din toate imobilele supuse analizei, care să cuprindă, în mod obligatoriu datele cadastrale ale acestora.

(2) Toate datele obţinute vor fi predate Comunei Dudeştii Vechi atât în format electronic cât şi pe hartie.

(3) Recepţia lucrării urmează să se realizeze etapizat, în baza unor procese-verbale încheiate între prestator şi beneficiar, în masura în care se realizează o analiză completă a imobilelor care urmează să fie recepţionate.

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Primarului comunei Dudeştii Vechi Persoanelor fizice sau juridice care prezintă un interes Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 72 din 23.08.2017.pdf
361 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL