Publicat la 25-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4273/21.08.2017;;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271din21.08.2017;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 56 din 13 octombrie 2015 privind înfiinţarea clubului sportiv Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov;

Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L nr. 56/13.10.2015 privind fnji.inţarea clubului sportiv Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov prin înlocuirea sintagmei ''Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Ministerul Tineretului şi Sportului", astfel că acesta va avea următorul cuprins:

ART. 2 A.C.S Pobeda Star Bisnov va fi înscrisă ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Tineretului şi Sportului" Art.2 Cu ducerea · la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi, prin persoane din cadrul aparatului de specialitate al acestuia sau o persoană delegată în acest sens.

Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Ministerul Tineretului şi Sportului - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 73 din 23.08.2017.pdf
369 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL