Publicat la 25-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4279/21.08.2017;;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271 din 21.08.2017;

Ţinând cont de prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului aprobat prin H.C.L. Dudestii Vechi nr. 45/22.11.2016; Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă sigla Asociaţiei Clubului Sportiv Pobeda Dudestii Vechi, conform Anexei la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Sigla va fi în culorile principale ale clubului alb - albastru, astfel: în partea de sus a siglei în plan orizontal va fi trecut denumirea "Pobeda Star Bisnov". În partea dreaptă stângă va avea un cal alb pe fond albastru iar în partea dreaptă va avea un leu albastru pe fond alb.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi, prin persoane din cadrul aparatului de specialitate al acestuia sau o persoană delegată în acest sens.

Art.4 Prezenta se comunică: - lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timis - Ministerul Tineretului şi Sportului - A.C.S. Pobeda Star Bisnov - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 74 din 23.08.2017.pdf
437 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL