Publicat la 25-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4291/21.08.2017;;

Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271 din 21.08.2017;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 45 din 22 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al "Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov" ;

Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov la art.5 - Culorile şi emblema, cu sigla proprie, aprobată şi descrisă prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 74/23.08.2017.

Art.2 Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov sub următoarei aspecte:

a) de la art. 7.2 din "Regulament", referitor la secţiile pe ramuri de sport se elimină secţiunile "karate" şi "popice".

b) la art. 7.2 din "Regulament", referitor la secţiile pe ramuri de sport sintagma "tenis de câmp" se înlocuieşte cu secţiunea "tenis", iar în cazul secţiunii "înot" aceasta se înlocuieşte cu secţiunea "nataţie. c) la art.7, alin 7.4, liniuţa 7 din "Regulament" sintagma organizarea de competiţii se va face cu avizul forurilor de specialitate" se înlocuieşte cu sintagma "organizarea de competiţii sportive cu acordul federaţiilor sportive naţionale în ramura sport

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 75 din 23.08.2017.pdf
310 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL