Publicat la 25-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4312 din 22.08.2017 precum şi de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apararea drepturilor omului cu nr. 4346 din 23.08.2017

Având în vedere prevederile:

- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 406371 Dudeştii Vechi, având nr. top: 2293 situat în Dudeştii Vechi la nr. 350 din 1.439 mp în 1.072 mp.

Art.2 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 76 din 23.08.2017.pdf
335 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL