Publicat la 29-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4312 din 22.08.2017 precum şi de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apararea drepturilor omului cu nr. 4346 din 23.08.2017

Având în vedere prevederile:

- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 400885 Dudeştii Vechi, având nr. top: 578 situat în Dudeştii Vechi la nr. 258 reprezentând "grădiniţă" din 2.158 mp în 1.825 mp.

Art.2 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 78 din 23.08.2017.pdf
213 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL