Publicat la 29-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Analizând proiectul de hotărâre, iniţiat de către primar şi înregistrat cu nr. 4424 din 28.08.2017 ;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

Văzând procesul verbal de consultare cu angajaţii, înregistrat cu nr. 4400 din 25.08.2017 ;

Ţinând cont de prevederile art. 161 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi, începând cu data de 01.08.2017, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se aprobă stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi, începând cu data de 01.08.2017, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 3 Începând cu anul 2018, salariile de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi, atât funcţionari publici cât şi personal contractual, se determină şi se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi conform anexelor · la prezenta Hotărâre, cu salariul de bază minim brut garantat în plată în vigoare.

Art.4 Se aprobă alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea plăţii salariilor stabilite conform prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.5 Cu efectuarea operaţiunilor tehnice-contabile necesare, pentru aducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi, în calitatea sa de ordonator principal de credite şi compartimentul contabil, financiar-fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi.

Art.6 În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.117 din Legea nr.188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi, se plătesc prioritar înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi si persoanele din cadrul compartimentului contabil, financiar-fiscal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi.

Art.8 Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Compartimentului contabil, financiar-fiscal - Locuitorilor comunei, prin afişare C

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 80 din 29.20.2017.pdf
240 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL