Publicat la 29-08-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr. 4360 din 29.08.2017;

Având în vedere proiectele aflate în derulare şi cele pe care instituţia noastră intenţionează să le depună precum şi necesitatea apropării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dudestii Vechi, pentru perioada 2014 - 2020;

Luând în considerare prevederile: - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională republicată cu modificările şi completările ulterioare; - art.25 lit.g din Legea nr.273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Dudeştii Vechi pentru perioada 2014 - 2020, conform anexei, care face parte din prezenta Hotărâre.

Art.2 Cu . ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Persoanelor fizice sau juridice, care prezintă un interes - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 81 din 29.08.2017.pdf
211 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL