Publicat la 29-09-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dudeştii Vechi şi înregistrat cu nr.4653 din 12.09.2017 precum şi de avizul favorabil emis de Comisia Juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apararea dr. omului;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 33/2016 privind schimbarea destinaţiei imobilului înscris în CF 403826-C1-U3 Dudeştii Vechi Analizând Anexa nr 32 la H.G. nr. 977 /2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public atestat al Comunei Dudeştii Vechi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 28/2002 prin modificarea punctului nr.2 din Anexa 32 la H.G. 977 /2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, în sensul schimbării destinaţiei imobilului din sală de sport în "Cămin Cultural Karol Telbizov"

Art.2 Se aprobă notarea în Cartea funciară nr. 403826-C1-U3, nr top 370/11 a destinaţiei de "Cămin Cultural Karol Telbizov'' precum şi a faptul că acest imobil face parte din domeniul public atestat al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Imobilul în cauză nu face obiectul unor cereri de retrocedare, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unor litigii.

Art.4 Terenul înscris în CF 403826-C1-U3 Dudeştii Vechi face parte din proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, fiind înscris în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Dudeştii Vechi (Anexa nr.32) la poziţia nr.2, alineatul 3, cod 23 şi este situat în Dudeştii Vechi, nr. 159, ap.2, jud Timiş.

Art.5 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de cadastru şi publicit · obiliară - Locuitorilor comunei, pr fi l ~ Â IV

Descarcă documentul în format PDF:

HCl 82 din 13.09.2017.pdf
235 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL