Publicat la 29-09-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 4646 / 11.09.2016 şi avizul favorabil al Comisie pentru cultură, sport, culte, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială;

Văzând adresa Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudestii Vechi, înregistrată cu nr. 4581 din 06.09.2017

Ţinând cont de prevederile art 96 alin. (1 ), (2) şi (5) din Legea 1/2000 - educaţiei naţionale şi de prevederile O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;

Văzând prevederile Ordinului nr. 4619/2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local Dudeştii Vechi în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi, după cum urmează: - BUDUR Adrian - TOPCIOV Petru - ŢERMURE - TRESTIANU Tania

Art.2 Membrii desemnaţi la art. 1 au obligativitatea de a participa la toate sedinţele consiliului din care fac parte, lipsa acestora putând interveni doar pentru motive justificate.

Art.3 Prin votul exercitat, trebuie să urmărească interesul unităţii de învăţâmânt iar în cazul în care se află în conflict de interese nu pot participa la vot.

Art.4 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Liceului Teoretic "Sfinţii Kiril şi Metodii" Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 83 din 13.09.2017.pdf
226 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL