Publicat la 29-09-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4670 din 12.09.2017 precum şi de rapoartele de specialitate ale comisiilor

Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prevederile art.21 din Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ApaCanal,

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se mandatează domnul Adrian BUDUR, viceprimar al comunei Dudeştii Vechi cetăţean român, născut la data de 12.09.1986 la Sannicolau Mare, domiciliat în Dudestii Vechi, posesor al C.I. seria TM, nr. 853'\73, eliberat de SPCLEP Sânnic. Mare la data de 23.09.2010, ca în Adunarea Generală ordinară din data de 13.09.2017, să aprobe intrarea in Asociatie a urmatoarelor comune: Manastiur, Ghizela şi Jamu Mare

Art. 2 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Dudeştii Vechi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timis - Domnului Adrian Budur - Locuitorilor comunei, prin afisare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 84 din 13.09.2017.pdf
207 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL