Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr.5066 din 29.09.2017 precum şi avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 5079/29.09.2017

În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 8 voturi pentru, 4 abtineri si 1 vot împotriva, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, pe trimestrul al ill-lea si al IV -lea, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează :

I. Pe partea de venituri , astfel :

- la contul 04.02.04 „ Sume din cote defalcate din impozitul pe venit „ se aloca suma de 327 mii pe trim III.

- din contul 11.02.02 „Sume defalcate din TV A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate „ se retrage suma de 78 mii lei din trim III.

- din contul 11.02.06 „ Sume defalcate din TV A ptr echilibrare „se retrage suma de 13 mii lei din trim III.

-la contul 16.02.03 „ Venituri din autorizarea activitatilor„ se aloca suma de 50 mii lei.

TOTAL VENITURI = 286 mii lei

II.Pe partea de cheltuieli,astfel 

la cap 51. 02 „ Administratie publica", astfel :

- la titlu 1 O „Cheltuieli cu salarii „ se adauga suma de 120 mii lei

- la titlu 20 „Cheltuieli cu bunuri si servicii„ se adauga suma de 70 mii lei....

Art.2 Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

- Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara

- Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului

- Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 87 din 29.09.2017.pdf
222 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL