Publicat la 29-10-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere posibilitatea accesării fondrurilor disponibile prin Programului Operational Regional 3.1 B

Ţinând cont de proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 5006 din 26.09.2017 precum şi de avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi;

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu art, 10, art.38 alin.(2) lit c.), alin.(5) lit c.). art.46 alin.(2) lit. e)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă aproba documentaţia tehnico economica, faza D.A.L.I pentru proiectul „LUCRARI DE MODERNIZARE IN SCOPUL EFICIENTIZARII ENERGETICE A CLADIRII PRIMĂ IEI DUDESTII VECHI", întocmita de S.C. FUTURE CONSTRUCT S.R.L..

Art.2. Principalele masuri prevăzute prin documentaţiei tehnico economice faza D.A.L.I „LUCRARI DE MODERNIZARE IN SCOPUL EFICIENTIZARII ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI DUDESTII VECHI"....

Art.3 Se aprobă indicatori tehnico - economice aferenţi proiectul descris la art.1, conform Anexei la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Dudeştii Vechi în colaborare cu persoanele din cadrul aparatului de specialitatea al acestuia.

Art.5 Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Instituţiilor interesate - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 89 din 29.09.2017.pdf
207 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL